Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU AYDINLATMA METNİ

MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından laenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. g) Açık rızanızın bulunması durumlarında işlenebilecektir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ;

Hissedarlara; MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. hissedarı tüzel ve gerçek kişiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.’nin şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırı olarak;

 

İş ortaklarına; birlikte muhtelif projeler yürüttüğümünüz, ticari ilişkide bulunduğumuz, mal ve hizmet tedarik ettiğimiz iş ortaklarımıza; iş ortaklığının kurulma amaçlarının ve gerekli denetimlerin yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak

 

Şirket yetkilileri, idarecileri ve personeline; ilgili mevzuat hükümlerine göre MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

 

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili mevzuat hükümlerine göre MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları; ilgili kamu kurum ve kuruluşları hukuki yetkilisi dahilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak-

 

Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; ilgili mevzuat hükümlerine göre MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri; ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

 

KVK KANUNUN 11.MADDESİNE GÖRE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİPSİNİZ.

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e)İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

FİRMAMIZDA KVKK ENVANTERİNDE BELİRTİLEN İLKELER DOĞRULTUSUNDA GÖRÜNTÜLÜ KAMERA KAYDI YAPILMAKTADIR.

 

İLGİLİ KİŞİNİN BEYANI: Yukarıda yer alan aydınlatma metnini okudum, inceledim, anladım, gerekli aydınlatma tarafıma yapılmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU AÇIK RIZA METNİ VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:  MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.

 

Ad Soyad, Vatandaşlık Numarası, Ana Adı, Baba Adı, İkamet Adresi, Meslek, İşe Başlama Tarihi, Çalışma Gün Ve Saatleri, İzin Belgesi, Sosyal Medya Bilgileri, Doğum Tarihi ve Yeri, Aylık Ücret, Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Eşinin Çalışma Durumu, Sağlık Durumu, Sağlık Raporu, Engelli Raporu, Banka Hesap Bilgisi, Uyruk, Telefon Bilgisi, Cinsiyet, Medeni Durum, Sigara Kullanma Durumu, Askerlik Durumu, Eğitim Bilgileri, Önceki İş Deneyimleri(şirket bilgisi, ölüm, işi, maaş, çalışma aralığı, ayrılış sebebi), Referans (isim, firma bilgisi, telefon, görev), SKK Hizmet Dökümü, SGK sicil no, Elektronik posta adresi, Kan Grubu, Sağlık Raporları, Parmak izi, Yüz okuma, Avuç izi, Retina, Dini, Plaka, Kredi Kartı Bilgileri, KPSS Puanı, Mal Bildirim Beyanı, İmza Beyanı (örneği) Kamera Kaydı, Kurum Ve Unvan Bilgisi, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad ve Soyad Bilgisi, Dernek Ve Vakıf Üyelikleri, Vergi Dairesi ve Numarası gibi kişisel verilerinizden biri, birkaçı yada tümü;

a)Kanunlarda açıkca ön görülmesi. b)Fiili imkansızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızası hukuki geçerlilik tanımayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işleminin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda e) Açık rızanın bulunduğu durumlarda firmamızca işlenebilmektedir.

 

a -   İlgili mevzuat hükümlerine göre Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetimin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak Şirket yetkilileri, idarecileri ve personeline;

 

b -   İlgili mevzuat hükümlerine göre MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.’den bilgi ve belge almaya hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak;

 

c -    İlgili mevzuat hükümlerine göre MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.’den bilgi ve belge almaya hukuken yetkili özel hukuk kişilerine ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak;

 

d - Kişisel verilerinin; birlikte mualif projeler yürüttüğümüz, ticari ilişkide bulunduğumuz, mal ve hizmet tedarik ettiğimiz iş ortaklarımıza; iş ortaklarının kurulma amaçlarının ve gerekli denetimlerinin yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak; aktarılabilecektir.

 

KVK KANUNUN 11.MADDESİNE GÖRE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİPSİNİZ.

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e)İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

FİRMAMIZDA KVKK ENVANTERİNDE BELİRTİLEN İLKELER DOĞRULTUSUNDA GÖRÜNTÜLÜ KAMERA KAYDI YAPILMAKTADIR.

İLGİLİ KİŞİNİN BEYANI:Yukarıda yer alan aydınlatma metnini okudum, inceledim, anladım, gerekli aydınlatma tarafıma yapılmıştır.